Inloggen

Inloggen

1 Inleiding

Op 25 mei ’18 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Binnen Schaakvereniging Spijkenisse (SV-S) is het bestuur verplicht hier op een secure manier mee om te gaan en daarom te beschrijven hoe er met deze gegevens omgegaan dient te worden.

Uitgangspunt hierin is op basis van “need to know” en niet op “nice to know”. Dit houdt in dat alleen de bestuurders/vrijwilligers die daadwerkelijk bepaalde gegevens nodig hebben, deze ook te zien krijgen en ook niet meer gegevens te zien krijgen dan de gegevens die ze nodig hebben voor het uitvoeren van de taken waarvoor ze zijn aangesteld. Het is dan ook van belang dat de gegevens verstrekt als vertrouwelijk worden beschouwd en na afloop ook niet langer worden bewaard dan dat strikt noodzakelijk is.

Alle persoonsgegevens van leden die wij als vereniging verzamelen geven we door aan de schaakbond (met uitzondering van telefoonnummer voor calamiteiten). Als u bepaalde gegevens niet wilt delen met de schaakbond kunt u dit aangeven.

2 Benodigde gegevens van leden

Om lid te worden van SV-S zijn er een aantal gegevens nodig. Deze gegevens dienen te worden verwerkt door de secretaris of ledenadministrateur.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot bij de schaakvereniging horende ruimte ervan ontzeggen.

Voor het verwerken van de gegevens hebben we toestemming nodig van:
 • 0-11 jaar: Ouders/verzorgers
 • 12-16 jaar: Ouders/verzorgers EN betrokkene
 • >16 jaar: Betrokkene

2.1 Persoonsgegevens

Naam, adres, woonplaats en geboortedatum wordt gevraagd om te identificeren wie u bent.
Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om brieven te kunnen sturen en bij jeugdleden om subsidies te kunnen aanvragen bij gemeenten.
Dit zijn de enige gegevens die we verplicht nodig hebben om lid te kunnen zijn van de vereniging.

2.2 Telefoonnummer(s)

Telefoonnummers worden gebruikt om snel iemand op de hoogte te kunnen brengen van informatie dat directe terugkoppeling vereist. Dit kan ook zijn omdat er niet op een e-mail is gereageerd, wat wel is gevraagd. Het streven is hier zo min mogelijk gebruik van te maken.

Uw telefoonnummer kan in bepaalde gevallen worden gebruikt door vrijwilligers/bestuurders om u uit te nodigen voor een WhatsApp (groeps)gesprek. Vrijwilligers/bestuurders dienen persoonlijk iedereen te benaderen en toestemming te vragen voordat iemand aan een groepsgesprek wordt toegevoegd. Doordat deze groepsgesprekken persoonlijk worden gevraagd aan betrokkene is de vereniging niet verantwoordelijk voor de inhoud dan wel aansprakelijk voor eventuele gevolgen hieruit.

Naast uw eigen telefoonnummer wordt er gevraagd wie we kunnen bellen in geval van een noodsituatie (calamiteit). Dit is ook niet verplicht en we hopen het niet mee te maken, maar wordt wel aangeraden door te geven. Als vereniging gaan we ervan uit dat u toestemming heeft voor het bekendmaken van het telefoonnummer. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om aan diegene door te geven dat zijn/haar telefoonnummer bekend is bij onze vereniging.

2.3 E-mail

Er zijn verschillende mails waarvoor apart kan worden aangegeven of deze naar uw e-mailadres gestuurd mogen worden.

2.3.1 Facturen

U kunt aangeven of u liever uw factuur van het lidmaatschap per post of per a-mail wilt ontvangen. In geval van een automatisch incasso zal de penningmeester een e-mail/brief sturen met daarop de datum/data waarop wordt geïncasseerd. Voorkeuren dienen aangegeven te worden aan de penningmeester.
 

2.3.2 Jaarverslagen

Er kan worden aangegeven of u de jaarverslagen van de bestuurders wenst per e-mail per post of in zijn geheel niet wilt ontvangen. Voorkeuren dienen aangegeven te worden aan de secretaris.

2.3.3 Nieuwsbrieven

Voor de jeugd worden op onregelmatige tijdstippen nieuwsbrieven gestuurd. Nieuwsbrieven gaan voornamelijk over bijzondere evenementen die door de vereniging voor hun leden worden georganiseerd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarop afgemeld kan worden.
 

2.3.4 Toernooien

Verschillende keren per jaar worden er e-mails gestuurd ter informatie over aankomende toernooien. Iedere e-mail bevat een link waarop afgemeld kan worden.

Niet leden kunnen zich alleen aanmelden voor aankondiging van toernooien. Doordat het meestal gaat om jeugdtoernooien, wordt naast het e-mailadres ook het geboortejaar bewaard om geen e mails te versturen die niet meer van toepassing zijn.
 

3 Benodigde gegevens vrijwilligers/bestuurders

Iedere vrijwilliger/bestuurder dient een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Deze verklaring wordt afgeschermd bewaard voor het termijn waarin de vrijwilliger/bestuurder actief is.

Voor een bestuurder dienen we de gegevens door te geven aan de Kamer van Koophandel. Hiervoor is een kopie van identiteitsbewijs nodig. Op het uittreksel zullen naam, geboortedatum, geboorteplaats en functie in opgenomen zijn. Daarnaast is van de secretaris zijn woonadres bekend voor het sturen van post.

Indien een vrijwilliger/bestuurder geen lid is van SV-S is het gebruikelijk om ook hiervan dezelfde gegevens te bewaren als een normaal lid. Hiervan is echter voor een vrijwilliger niets verplicht.

4 Toegang

De volgende personen hebben toegang tot deze gegevens:
 • Voorzitter (lezen/schrijven)
 • Secretaris (lezen/schrijven)
 • Ledenadministrateur (lezen/schrijven)
 • Penningmeester (lezen)
 • Wedstrijdleiders (lezen)
 • Jeugdleider (lezen)
Daarnaast zijn er vrijwilligers die informatie aanvragen bij de secretaris om informatie te delen of proberen aanmeldingen te krijgen. Dit zijn altijd gedeeltes van de ledenlijst en alleen de gegevens noodzakelijk voor het doel dat voor ogen is.
 • Toernooidirecteuren
 • Jeugd begeleiders
 • Trainers senioren

5 Bewaartermijnen

Alle toevertrouwde data wordt bewaard voor de termijn dat het lid aangemeld is.
Na het beëindigen van het lidmaatschap worden alle gegevens gewist behalve naam, geboortedatum en periode van lidmaatschap. Deze worden na 5 jaar gewist, tenzij er expliciet om wordt gevraagd (zie afmeldformulier).

Er zijn aparte e-maillijsten voor toernooien, waarin e-mailadres en geboortejaar in wordt bewaard. Uit deze lijst wordt u bij afmelden automatisch verwijderd tenzij aangegeven dat u deze informatie wilt blijven ontvangen.

U kunt altijd een beroep doen op vergetelheid, waarin alle data die we van u hebben verwijderen. Dit houdt ook in dat u niet langer lid/bestuurder kan zijn van de vereniging.
Dit is echter niet mogelijk in geval van een betalingsachterstand. In dit geval zullen uw gegevens bewaard blijven totdat de betaling volledig is voltooid.
 

6 Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Als u niet tevreden bent over hoe de vereniging met uw gegevens is omgesprongen is er de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.
 

7 Procedure voor het melden van datalekken

Als u via welk kanaal dan ook denkt dat er een datalek is, dient u deze te melden aan het dagelijks bestuur. Deze dient de rest van het bestuur op de hoogte te brengen, waarna na overleg iemand aangewezen wordt vanuit het bestuur om te checken wat er gelekt is.

Nadat er gecheckt is (in hoeverre het bestuurslid dit zelfstandig kan uitzoeken), dient er een proces-verbaal opgemaakt te worden waarin in ieder geval de volgende onderdelen genoemd zijn:
 • De aard van de inbreuk;
 • De personen die betrokken zijn bij het datalek en bij wie informatie kan worden ingewonnen;
 • Aanbevolen maatregelen en de stand op het moment van schrijven;
 • Beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Wie de melding heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens welke onder normale omstandigheden de secretaris is van de vereniging. (Meldingen dienen binnen 72 uur na constatering te zijn gemeld)

8 Beveiliging

De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 

9 Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Grote wijzigingen worden kenbaar gemaakt aan onze leden via e-mail of post indien e-mail niet beschikbaar is.
 

10 Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid of privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Categorie A:

editie jaar    
25. 2019 Hing Ting Lai
24. 2018 Arne Pols
23. 2017 Wang Yang
22. 2016 Joey Brokaar
21. 2015 Anna-Maja Kazarian
20. 2014 Jonathan Tan
19. 2013 Robby Kevlishvili
18. 2012 Lars Vereggen
17. 2011 Roger Meng
16. 2010 Julian van Overdam
15. 2009 Enrico Blees
14.  2008 Daniël Schenkeveld
13.  2007 Wesley Vermeulen
12.  2006 Chiel van Oosterom
11.  2005 Christov Kleijn
10.  2004 Niels Onderstijn
9.  2003 Jop Delemarre
8.  2002 Rick Lahaye
7.  2001 Timon van Dijk
6.  2000 Joost van Ruitenburg
5.  1999 Jordy Lahaye
4.  1998 Oscar van Veen
3.  1997 Maurits v/d Linde
2.  1996 Dolf Meijer
1.  1995 Dolf Meijer

 

Invitatiegroep:

editie jaar    
25. 2019 Roger Meng
24. 2018 Edwin van Haastert
23. 2017 Roger Meng
22. 2016 Robby Kevlishvilli
21. 2015 Julian van Overdam
20. 2014 Jan van Overdam
19. 2013 Roeland Pruijssers
18. 2012 Matthew Tan
17. 2011 Rick Lahaye
16. 2010 Matthew Tan
15. 2009 Jan-Willem de Jong
14.  2008 Chiel van Oosterom
13.  2007 Christov Klein
12.  2006 Robert Ris
11.  2005 Matthew Tan
10.  2004 Dennis de Vreugt

 

Categorie B:

editie jaar    
25. 2019 Cedric Kerkmeester
24. 2018 Tommy Grooten
23. 2017 Liqin Lu
22. 2016 Arne Pols
21. 2015 Wang Yang
20. 2014 Wiggert Pols
19. 2013 Liam Vrolijk
18. 2012 Daniël Zevenhuizen
17. 2011 Michael Bekker
16. 2010 Gordon Scott
15. 2009 Arian de Bruijne
14.  2008 Arres Oudshoorn
13.  2007 David van Dongen
12.  2006 Donna Schut
11.  2005 Kees van der Knijff
10.  2004 Melissa Muhren
9.  2003 Enrico Blees
8.  2002 Erik v/d Berg
7.  2001 Peter van Landeghem
6.  2000 Matthew Tan
5.  1999 Djurre den Heeten
4.  1998 Kevin Tan
3.  1997 Robert v/d Barselaar
2.  1996 Sebastiaan Snaauw
1.  1995 Onno Verbaken

 

Categorie C:

editie jaar    
25. 2019 Jesse van Dongen
24. 2018 Daniel Franke
23. 2017 Job Verheul
22. 2016 Tommy Tran
21. 2015 Lucas Nguyen
20. 2014 Arne Pols
19. 2013 Arne Pols
18. 2012 Wang Yang
17. 2011 Robert Casteleijn
16. 2010 Robert Casteleijn
15. 2009 Bernhard van der Knijff
14.  2008 Tjark Vos
13.  2007 Naomi Snikkers
12.  2006 David van Dongen
11.  2005 Bram ter Schegget
10.  2004 Jonathan Tan
9.  2003 Tony Zhang
8.  2002 Tjerk van Blokland
7.  2001 Dirk van Dooren
6.  2000 Rob Boersma
5.  1999 Pieter van Nes
4.  1998 Djurre den Heeten
3.  1997 Kevin Tan
2.  1996 Gert J. Kuijvenhoven
1.  1995 Sicco Verwer

 

Categorie D:

editie jaar    
25. 2019 Jefta van Steijn
24. 2018 Joaquin Aarts
23. 2017 Kathleen Velasco
22. 2016 Job Verheul
21. 2015 Daniel Kudlicka
20. 2014 Lucas Nguyen
19. 2013 Wiggert Pols
18. 2012 Marijn den Hartog
17. 2011 Ricky Schaap
16. 2010 Robby Kevlishvili
15. 2009 Robin lecomte
14.  2008 Roger Bhoorakhan
13.  2007 Rick Verhoog
12.  2006 Maurice van Eijk
11.  2005 Naomi Snikkers
10.  2004 Jelle Zijlstra
9.  2003 Jaap van Putten
8.  2002 Moulud Doudou
7.  2001 Rick van der Pluijm
6.  2000 Steven van Trigt
5.  1999 Enrico Blees
4.  1998 Matthew Tan
3.  1997 Joris de Wind
2.  1996 Milton Carta
1.  1995 Tim Benning

 

Categorie E:

editie jaar    
25. 2019 David Madularea
24. 2018 David Meijboom
23. 2017 Alan Bakija
22. 2016 Manasvita Basa
21. 2015 Kimmily Tran
20. 2014 Kylian Bijvank
19. 2013 Djad Maes
18. 2012 Liam Vrolijk
17. 2011 Nathaniel Faybish
16. 2010 Joost Jan Pannebakker
15. 2009 Robby Kevlisvili
14.  2008 Robin Lecomte
13.  2007 Peter Alexander vd Poel
12.  2006 Bernard Evengroen
11.  2005 Jan van Overdam
10.  2004 Julian van Overdam
9.  2003 Maurice Swinkels
8.  2002 Harry van Vliet
7.  2001 Danny de Ruiter
6.  2000 Moulud Doudou
5.  1999 Dries Stuij
4.  1998 Mitchell de Ruijscher
3.  1997 Matthew Tan
2.  1996 Jan Pieter Vos
1.  1995 Erik Hoek

 

Categorie F:

editie jaar    
25. 2019 Sarah-Joy Koorevaar
24. 2018 Rawi Wortman
23. 2017 Rawi Wortman
22. 2016 Jesse van Dongen

 

De clubavond is elke vrijdag.
De jeugd speelt van 18:15 tot 19:30 uur.
De senioren spelen vanaf 19:45 tot 24:00 uur.

Er wordt gespeeld in De Boekenberg. het adres is:
Markt 40
3201 CZ Spijkenisse
De ingang van de speelzaal is te bereiken via Kees de Groenplein tegenover huisnummer 3 (is aan de achterzijde van de bibliotheek)
De Boekenberg ziet eruit als een glazen piramide en het ligt naast de Dorpskerk.

Telefoonnummers:

- Clublokaal: 06 - 46 53 99 04 (mobiel staat alleen aan tijdens activiteiten)
- Klik hier voor contactnummers van de bestuursleden.

Route openbaar vervoer

RET Reizigersinformatie
klik hier om naar de 9292 reiswijzer te gaan.

Vanaf Rotterdam Centraal Station of Schiedam Centraal Station neemt u de metro richting Spijkenisse. U stapt uit bij halte Spijkenisse Centrum. Vanaf het metrostation kunt u de bus nemen of gaan lopen (850 m, ongeveer 10 min).
Bus:
- EBS lijnbus 85 (richting Spijkenisse metro Akkers), Bushalte Vredehofstraat.
- EBS lijnbus 87 (richting Halfweg), Bushalte 1e Heulbrugstraat.

Looproute vanaf het Metrostation, 750 meter:
1. Ga in westelijke richting naar de Schepenpad. na 270 m
2. Weg vervolgen naar Raadhuislaan. na 61 m
3. Sla linksaf om op de Raadhuislaan te blijven. na 60 m
4. Sla rechtsaf naar de Marrewijklaan. na 300 m
5. Weg vervolgen naar Eerste Heulbrugstraat, u ziet De Boekenberg voor u liggen. na 45 m bereikt u De Boekenberg.

Route eigen vervoer

Klik hier voor de routeplanner van de ANWB.

1. U volgt vanuit Rotterdam (A15) de borden Europoort.
2. Neem afslag 16 Spijkenisse, 1e afslag na de Botlektunnel, en voeg in op de Hartelkruis/N218 richting Spijkenisse/Geervliet. na 2,2 km
3. Sla linksaf naar de Groene Kruisweg/N493. na 850 m
4. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Groene Kruisweg. na 600 m
5. Sla rechtsaf naar de Hekelingeseweg. Ga rechtdoor over één rotonde. na 500 m
6. Sla linksaf naar Vredehofstraat. na 300 m bereikt u De Boekenberg.


Parkeerinformatie

Gratis parkeren vanaf 18:30 uur, behalve donderdag en (extra) koopavond: op de parkeerplaats langs de Vredehofstraat (thv nummer 16).
Gratis parkeren vanaf 21:00 uur: in het centrum en de dichts bijzijnde parkeerplaats Marrewijklaan.


Gratis parkeren overdag: Overdag kunt u gratis parkeren op de parkeerplaatsen:

- Ten hoogte van middelbare school OSG De Oude Maas, straatnaam De Ritte.
Looproute vanaf De Ritte, 600 meter:
1. Loop naar het noordwesten op De Ritte. na10 m
2. Sla rechtsaf om op De Ritte te blijven. na 37 m
3. Sla linksaf richting de Vredehofstraat. na 270 m
4. Sla rechtsaf naar de Vredehofstraat. na 220 m
5. Weg vervolgen naar het Vredehofplein. na 42 m
6. Sla linksaf naar de Eerste Heulbrugstraat. na 94 m
7. Sla linksaf naar de Markt. na 7 m bereikt u De Boekenberg


- Tussen Bioscoop Arcaplex en het zwembad Rivierabad, straatnaam Groene Kruisweg 19.
Looproute vanaf Bioscoop Arcaplex / Zwembad Rivierabad, 500 meter:
1. Loop naar het zuiden, richting de Groene Kruisweg. na 220 m
2. Ga rechtdoor op het Kon. Julianaplein. na 91 m
3. Weg vervolgen naar de Zijlstraat. na 65 m
4. Sla rechtsaf naar de Markt. na 100 m bereikt u de Boekenberg
Betaald parkeren

klik hier voor de actuele parkeertarieven.
In de directe omgeving van De Boekenberg kunt u betaald parkeren in de Boekenberggarage (24 uur per dag open) en op de parkeerplaatsen Marrewijklaan (betaald tot 21:00 uur) en Vredehofstraat (betaald tot 18:30 uur).

2018. FM Roger Meng
2017. IM Hing Ting Lai
2016. GM Erik van den Doel
2015. Rick Lahaye
2014. FM Demre Kerigan
2013. GM Vyacheslav Ikonnikov
2012. GM Alexander Dgebuadze
2011. GM Erik van den Doel
2010. IM Emory Tate
2009. GM Alexander Dgebuadze
2008. FM Michel de Wit
2007. Xander Wemmers
2006. Raoul van Ketel
2005. Rick Lahaye
2004. Harold van Dijk
2003. Dharma Tjiam
2002. Michel de Wit
2001. Rogier van Arkel
2000. Edwin van Haastert
1999. Gozewijn van Laatum
1998. Johan Quist
1997. Jop Delemarre
1996. Johan Quist
1995. Nebosha Nikolic
1994. Nebosha Nikolic
1993. Ber den Boer
1992. Johan Quist
1991. Johan Quist
1990. Alexi Ivanov
1989. Marcel Piket
1988. Marcel Piket
1987. Frans Cuypers
1986. Frans Cuypers

Lid worden is heel eenvoudig. Kom gewoon een paar keer vrijblijvend op de clubavond langs en kijk of het bevalt. En is dat het geval, dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze secretaris.

Contributie, seizoen 2018-2019

- Senioren: € 114,-
- Junioren: € 86,50
- Aspirant: € 63,50

Dubbelleden *
- Senioren: € 69,-
- Junioren: € 64,50
- Aspirant: € 42,50
*Dubbelleden zijn leden die naast hun hoofdvereniging tevens lid zijn van Sv Spijkenisse.

Contributie overboeken of automatische incasso.

Door de penningmeester laten incasseren van uw bank- of girorekening door middel van automatisch incasso. Dit geniet de voorkeur van het bestuur. U kunt de penningmeester om een machtigingskaart vragen; overmaken naar Rabobankrekening NL66 RABO 0114 9948 89 ten name van Schaakvereniging Spijkenisse te Spijkenisse onder vermelding uw naam. Door dit bedrag over te maken bent u voor een seizoen zowel lid bij Sv Spijkenisse als bij de nationale bond (KNSB).

Contributie:

- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
- Seniorleden zijn leden vanaf 20 jaar (20 jaar of ouder).
- Juniorleden zijn leden vanaf 16 jaar tot en met 19 jaar.
- Aspirant-leden zijn leden jonger dan 16 jaar.
- Peildatum voor de leeftijdsbepaling is de datum van de start van het seizoen (1 juli).
- De contributie wordt per seizoen betaald en bij voorkeur door middel van automatisch incasso (zie onder).
- Zij die vanaf aanvang van het verenigingsjaar lid zijn, dienen de contributie uiterlijk 1 november te hebben voldaan.
- Voor nieuwe leden geldt dat de contributieverplichting op de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van inschrijving aanvangt.
- Zij die in de loop van een jaar toetreden betalen over dat jaar, op het tijdstip van hun toetreding als contributie, zoveel maanden als het verenigingsjaar nog duurt. Het nieuwe lid betaalt dus tot het eind van het verenigingsjaar de contributie.

Voorbeeld

Iemand wordt per 4 februari 2015 lid. Het lid dient over 4 maanden (vanaf 1 maart 2015) contributie te betalen. 4/12 x € 111,00 = € 37,-. Bij aspirant-leden wordt bij aanmelding € 30 contant voldaan. Het restant wordt overgemaakt naar Rabobankrekening NL66 RABO 0114 9948 89 ten name van Schaakvereniging Spijkenisse onder vermelding van de naam van het lid en het desbetreffende verenigingsjaar. Aspirant-leden die gedurende de laatste 6 maanden van het seizoen (januari tot en met juni) toetreden, betalen eveneens € 30. Het teveel betaalde bedrag wordt verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen.


Automatisch incasso

Schaakvereniging Spijkenisse bevordert het gebruik van automatisch incasso.
Bij de aanmelding van een nieuw lid wordt aan het lid of diens ouder/verzorger een machtigingskaart uitgereikt.
Het lid of diens ouder/verzorger bij minderjarige leden machtigt door middel van de machtigingkaart de penningmeester de contributie te incasseren van de rekening van eerstgenoemde. Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de afschrijving kan de rekeninghouder de afschrijving binnen 30 dagen laten terugstorten door de bank (storneren).
De machtigingskaart wordt bewaard door de penningmeester.
Het lid of diens ouder/verzorger wordt in kennis gesteld van het moment waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden.
De machtiging geldt tot wederopzegging.

Door de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond) worden er diverse opleidingen georganiseerd tot opleiding van trainers en arbiters. Hieronder staan de leden die een diploma hebben gehaald.

Arbiters

Scheidsrechter 5

- Ruud van der Beek

Wedstrijdleider A

- Werner Hübner

Scheidsrechter 2

- Gijsbert Looij
- Jerry Sandifort
- Ricardo Klepke

Scheidsrechter 1

- Simon van der Beek
- Fred van den Broeck
- Bart de Glopper
- Simone 't Mannetje
- Alex van der Most
- Ger Schraa

Indelingsdeskundige A

- Simon van der Beek
- Nick Groeneweg

Schaaktrainers

Schaaktrainer 2
- Desiree Hamelink
- Richard Koopman
- Steyn de Lange
- Simone 't Mannetje
- Daniel Zevenhuizen

Schaaktrainer 1
- Nick Groeneweg
- Rob Kalkman