Inloggen

Inloggen

 

ALGEMEEN

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement geldt voor de ten gevolge van het huishoudelijke reglement van Schaakvereniging Spijkenisse (hierna te noemen Schaakvereniging) in elk verenigingsjaar te organiseren huishoudelijke competitiewedstrijden (hierna te noemen Interne).

 

Artikel 2 Leiding

1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde Interne berust bij de competitieleider van de Schaakvereniging (hierna te noemen competitieleider). Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich in de huishoudelijke competitie voordoen.
2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur van de Schaakvereniging aan te wijzen plaatsvervanger.
3. De competitieleider kan het in artikel 2 lid 2 bepaalde ten aanzien van bepaalde taken delegeren aan een groepsleider.

 

Artikel 3 Speelgerechtigdheid

Speelgerechtigd zijn leden als bedoeld in artikel 3.1 en 3.2 van de statuten van de Schaakvereniging.

 

Artikel 4 Wedstrijdreglement

1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niets anders is bepaald.
2. De beslissingen welke de FIDE met betrekking tot de toepassing of de uitleg daarvan neemt, zijn bij de wedstrijden pas van kracht, nadat zij vanwege de KNSB door publicatie in een officieel orgaan (bijvoorbeeld Schaakmagazine) algemeen bekend zijn gemaakt.
3. Het gebruikt van mobiele telefoons is tijdens de partij niet toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat de telefoon van een speler afgaat, krijgt deze een waarschuwing. Bij een tweede constatering wordt de partij voor deze speler reglementair verloren verklaard. De score van zijn tegenstander wordt door de competitieleider vastgesteld.

 

INTERNE

Artikel 5 Interne

1. De Interne wordt over het gehele seizoen gespeeld. Begin en eind datum worden op de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt (hierna te noemen ALV).
2. De Interne wordt gespeeld in 2 perioden: de zomerperiode en de winterperiode.
3. De Interne wordt onderverdeeld in subgroepen.

 

Artikel 6 Speelsysteem

1. De Interne wordt gespeeld volgens het Keizersysteem.
2. De speler bovenaan de ranglijst heeft een zekere vastgestelde “waarde”; de overige spelers hebben steeds één waardepunt minder dan de speler boven hen.
3. De volgorde van de spelers aan het begin van het seizoen is op basis van de eindstand van het vorige seizoen.
4. De waarde van de speler bovenaan wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld; deze waarde is 1,667 maal het aantal spelers, afgerond naar boven. Deze waarde blijft ongewijzigd, ook als nieuwe spelers worden toegevoegd.
5. Na elke ronde vindt een herberekening plaats: daarbij worden alle uitslagen van alle rondes opnieuw geëvalueerd aan de hand van de nieuwe stand, met de bijbehorende waardes. De herberekening blijft zich herhalen totdat de stand niet meer verandert.
6. Nieuwe spelers:

a. Een nieuwe speler aan het begin van de Interne wordt ingevoegd naar geschatte sterkte.
b. Een nieuwe speler die pas later deelneemt aan de Interne, krijgt “afwezig zonder geldige reden” voor alle voorgaande rondes. De competitieleider mag een aantal van deze omzetten in “afwezig met geldige reden” om de speler naar niveau in te kunnen delen. Deze worden gedurende de rest van de Interne weer teruggezet naar “afwezig zonder geldige reden”; ze zijn in ieder geval aan het einde van de Interne allemaal weer teruggezet.

 

Artikel 7 Indeling

1. Voor de indeling, verwerking van alle uitslagen en de bepaling van de stand wordt gebruik gemaakt van het programma “Sevilla”.
2. Bij winst krijgt men de waarde van zijn tegenstander aan punten; bij remise de helft, en bij verlies niks.
3. Een speler kan ingedeeld worden tegen een speler uit zijn eigen subgroep, één subgroep hoger of één subgroep lager.
4. Iedere speler speelt tegen een tegenstander die op de ranglijst maximaal tien plaatsen hoger of lager staat, dit geldt niet voor 7.3.
5. Twee spelers kunnen meerdere keren tegen elkaar uitkomen, echter wel met minimaal 8 rondes ertussen.
6. Bij zeer geringe opkomst kan afgeweken worden van 7.3, 7.4 en 7.5.
7. Oneven aantal spelers:

a. De “oneven” speler wordt toegewezen aan de speler met de meest gespeelde partijen.
b. De “oneven” speler krijgt de eigen waarde aan punten.
c. Een speler kan niet meer dan één keer oneven zijn in dezelfde Interne, tenzij wegens bijzondere omstandigheden er anders geen indeling mogelijk is.

 

Artikel 8 Overige punten 

1. Een speler die in de Externe competitie speelt en de wedstrijd is gelijktijdig met de clubavond, krijgt bij winst 0,9 van de eigen waarde aan punten, bij remise 0,6 van de eigen waarde, en bij verlies 0,3 van de eigen waarde.
Een speler die in de Externe competitie speelt en de wedstrijd is niet tijdens de clubavond en diezelfde speler meld zich af voor de clubavond in diezelfde week, dan krijgt de speler in plaats van afwezig met bericht bij winst 0,9 van de eigen waarde aan punten, bij remise 0,6 van de eigen waarde en bij verlies 0,3 van de eigen waarde. 

2. Een speler die met kennis afwezig is, zogenaamd “afwezig met bericht” (AMB), krijgt bij de:

a. 1e keer AMB 5/10 van zijn/haar eigen waarde.
b. 2e keer AMB 4/10 van zijn/haar eigen waarde.
c. 3e keer AMB 3/10 van zijn/haar eigen waarde.
d. 4e keer AMB 2/10 van zijn/haar eigen waarde.
e. 5e keer of meer AMB 1/10 van zijn/haar eigen waarde.

3. Een speler die zonder kennis afwezig is, maar wel is ingedeeld, zogenaamd “afwezig zonder bericht”, krijgt niks.
4. Een speler van wie de tegenstander niet (of te laat) is gekomen, heeft zogenaamd “niet gespeeld buiten schuld”, en krijgt de eigen waarde aan punten.
5. Een speler die tijdens de clubavond een bardienst heeft en anderzijds ingedeeld kon worden, krijgt 1/3 van zijn/haar eigenwaarde aan punten.

 

Artikel 9 Eindstand

1. De volgorde van de deelnemers in de eindstand wordt bepaald door:

a. Meeste Keizerpunten.
b. Onderling resultaat.
c. Meest gewonnen partijen.

2. Eindigen twee spelers gelijk op de eerste plaats, dan spelen zij een beslissingsmatch volgens artikel 10.2b.
3. Eindigen drie of meer spelers op de eerste plaats, dan spelen zij een halve competitie met een speeltempo van 5 minuten per persoon per partij.
4. Spelers dienen een opkomstpercentage te hebben van minimaal 50% om recht te hebben voor het kampioenschap en prijzen binnen hun subgroepen.

 

Artikel 10 Kampioenschap

1. Indien één en dezelfde speler in de hoogste subgroep volgens artikel 5 in beide perioden het hoogst is geëindigd, is voor één jaar clubkampioen en ontvangt een wisselprijs.
2. Indien uit lid 1 geen kampioen komt, spelen de winnaars van de winter- en de zomerperiode een beslissingsmatch tegen elkaar.

a. Deze match bestaat uit twee partijen met een speeltempo volgens artikel 14.1. Er wordt geloot om de kleuren.
b. Indien de match van lid 2a gelijk eindigt, dan wordt er opnieuw geloot om de kleur en worden er 2 partijen gespeeld met een speeltempo van 5 minuten per persoon per partij.
Indien deze match gelijk eindigt, dan volgt een nieuwe loting om de kleur en een nieuwe serie snelschaakpartijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match onmiddellijk beëindigt en de winnaar van de match bekend is.
c. De partijen worden in overleg met de spelers, bij voorkeur op de clubavonden gespeeld, in de periode tussen het oude en het nieuwe seizoen.

 

Artikel 11 Indeling subgroepen

1. De competitie wordt ingedeeld in vier subgroepen van gelijke grootte: A, B, C en D. De vier subgroepen worden aan het begin van het seizoen bepaald op basis van de rating na afloop van de voorgaande interne competitie.
2. Alle spelers met een opkomst van de voorgaande competitie van 50% of meer zullen gelijkmatig over de subgroepen worden verdeeld aan de hand van hun gecorrigeerde clubrating aan het einde van deze competitie.
3. De overige spelers zullen gelijkmatig over de subgroepen worden verdeeld aan de hand van hun KNSB rating, met peildatum 1 augustus van dat jaar.
4. Indien volgens lid 3 er geen KNSB rating is, of de laatste wijziging van de KNSB rating is meer an 18 maanden geleden, zal de clubrating gebruikt worden.
5. Indien een exacte verdeling van de subgroepen niet mogelijk is, worden de laagste subgroepen één persoon groter dan de hoogste subgroep.

Artikel 12 Speellocatie

De wedstrijden worden op de clubavond, in het clublokaal, gespeeld.

 

Artikel 13 Aanvangstijdstip

1. Het aanvangstijdstip is 20:00 uur.
2. Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd niet aanwezig is, dan verliest die speler de partij.

 

Artikel 14 Speeltempo en notatieplicht

1. Het speeltempo is 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd per zet vanaf zet 1.
2. Als een speler voor de eerste keer minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij voor het restant van de partij niet meer verplicht te noteren.

 

Artikel 15 Extra speeldagen

1. Gelijktijdig met de thuiswedstrijden van het 1e team, op zaterdag, is het mogelijk om voor de Interne te spelen.
2. De spelers geven dit van te voren aan bij de competitieleider.
3. De competitieleider maakt vervolgens een indeling tussen de aanwezige spelers.

 

Artikel 16 Rating

1. Voor het vaststellen van de rating wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de laatst gepubliceerde lijst van de KNSB.
2. Indien een speler niet op deze lijst voorkomt wordt zijn rating geschat door de competitieleider.

 

Artikel 17 Prijzen

1. De prijsuitreiking van de winterperiode vindt plaats voor aanvang van de zomerperiode.
2. De prijsuitreiking van de zomerperiode vindt plaats op de algemene ledenvergadering.
3. Voor de verdeling van de prijzen wordt uitgegaan van de eindrangschikking als bepaald conform artikel 9 en 10.
4. De wisselbeker wordt eigendom van de speler die driemaal achtereen of vijfmaal in totaal kampioen van de Schaakvereniging is geweest.

 

Artikel 18 Aan- en afmelden

1. Elke speler dient, voor aanvang van de Interne, bij de competitieleider aan te geven of hij/zij standaard wel of standaard niet ingedeeld wil worden.

a. Een speler die aangeeft standaard wel ingedeeld te willen worden, dient zich af te melden als hij/zij niet komt.
Sanctie: een speler die aangegeven heeft standaard wel ingedeeld te willen worden en 2 keer niet komt zonder zich af te melden, van deze speler wordt de standaard gewijzigd naar niet ingedeeld te willen worden.
b. Een speler die aangeeft standaard niet ingedeeld te willen worden, dient uiterlijk 19:45 uur aanwezig te zijn, of zich van te voren aan te melden, als hij/zij wel komt.
c. Het is mogelijk om de aangegeven standaard 1 keer te wijzigen.

2. Aan- en afmelden kan op de volgende manieren:

a. Op het aan- en afmeldformulier op het prikbord.
b. Per telefoon of SMS naar de competitieleider.
c. Per email.
d. Via het aan- en afmeldformulier op de website.

 

Artikel 19 Externe competitie

1. In de week, waarin een wedstrijd voor de externe competitie is (wordt) gespeeld, hoeft men geen partij in de huishoudelijke competitie te spelen, met in achtneming van artikel 18.
2. Indien een speler meerdere externe partijen speelt in één week, telt zijn beste resultaat mee, met in achtneming van artikel 8 lid 1


 
Artikel 20 Knock-Out competitie

1. Een speler die in de Knock-Out competitie is ingedeeld en de partij is gelijktijdig met de clubavond, dan krijgt de speler 1/2 van zijn/haar eigen waarde. Ongeacht het resultaat.
2. Een speler die in de Knock-Out competitie is ingedeeld en de partij is niet tijdens de clubavond, dan wordt één “afwezig met bericht” veranderd en krijgt 1/2 van zijn/haar eigen waarde. Ongeacht het resultaat.

 
Artikel 21 Doorgeefschaak

Een speler die deelneemt aan het doorgeefschaakkampioenschap, en deze is gelijktijdig met een ronde van de interne competitie, krijgt 1/2 van zijn/haar eigenwaarde.

 

SLOTBEPALING

Artikel 22 Beroep

1. Tegen een door een groepsleider genomen beslissing staat voor de belanghebbende(n) beroep open bij de competitieleider.
2. Een beroep volgens 22.1 moet direct na de uitspraak van de groepsleider worden gedaan en ter plaatse in het bijzijn van alle betrokkenen worden afgehandeld.
3. Tegen een door de competitieleider genomen beslissing staat voor de belanghebbende(n) beroep open bij het bestuur.
4. Een beroep volgens 22.3 moet schriftelijk, met redenen omkleed binnen vijftien dagen, nadat de beslissing is mede gedeeld, worden ingediend bij de secretaris van de schaakvereniging, onder gelijktijdige verzending van een afschrift aan alle bij het beroep betrokkenen.
5. Binnen één maand na indiening van het beroepschrift ontvangen de indiener(s) van het beroep, de competitieleider en de overige betrokkenen een gemotiveerde uitspraak.

 

Artikel 22 Vaststelling reglement

1. Aldus goedgekeurd tijdens een stemronde van de Algemene Ledenvergadering van de Schaakvereniging op 31 augustus 2018.
2. Dit reglement vervangt het tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 26 augustus 2016, goedgekeurde reglement.
3. Wijzigingen op dit reglement dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Schaakvereniging.